Nội bô và ngoại bộ

Infographic: Khảo sát và Crowdsourcing

Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện một số hình thức nghiên cứu thị trường và nhiều người trong số họ sử dụng khảo sát. 90% Fortune 500 đã tham gia vào hoạt động huy động nguồn lực từ

Infographic: Năm đổi mới qua những con số 2021

​​Hàng năm, IdeaScale xem xét dữ liệu hệ thống để tìm kiếm các xu hướng sẽ định hình bối cảnh đổi mới trong năm tới. Chúng tôi tóm tắt những phát hiện của chúng tôi trong một đồ họa