Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện một số hình thức nghiên cứu thị trường và nhiều người trong số họ sử dụng khảo sát. 90% Fortune 500 đã tham gia vào hoạt động huy động nguồn lực từ cộng đồng dưới hình thức này hay hình thức khác . Nhưng đôi khi hai phương pháp này vẫn bị nhầm lẫn nhưng có một số điểm khác biệt chính giữa chúng và lý do.

Vậy sự khác biệt giữa khảo sát và nguồn lực cộng đồng là gì?

Tải xuống đồ họa thông tin này để tìm hiểu:

  • sự khác biệt trong dữ liệu bạn thu thập
  • sự mong đợi của người trả lời
  • và các xu hướng khác trong không gian khảo sát và cung cấp dịch vụ cộng đồng.

Please provide your email to download your content

Launch Your IdeaScale Community Today!