Đối tác đổi mới

Cộng đồng thực hành của IdeaScale có thể tiếp cận mạng lưới đối tác tài năng và các nhà lãnh đạo ngành của chúng tôi. Những đối tác này có thể cung cấp các giải pháp công nghệ mới, nghiên cứu, chiến lược tương tác, tư vấn đổi mới, v.v.

sự công bằng và hòa nhập đa dạng

Những cộng sự của chúng ta

Quan hệ đối tác với IdeaScale thúc đẩy tác động tập thể và thay đổi có ý nghĩa bằng cách tận dụng mạng lưới hợp tác để giải quyết các thách thức trong ngành, khơi dậy sự đổi mới và định hình một tương lai tốt đẹp hơn.

Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn
Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn
Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn
Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn
Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn
Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn
Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn