1. THÔNG TIN CHUNG

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin được thu thập thông qua IdeaScale.com, các dịch vụ IdeaScale cũng như các sản phẩm và dịch vụ liên quan do IdeaScale và các công ty con của nó sở hữu và vận hành (“Dịch vụ”). Việc sử dụng thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ sẽ được giới hạn ở mục đích cung cấp Dịch vụ mà khách hàng IdeaScale đã tham gia IdeaScale. Như được sử dụng trong chính sách này, thuật ngữ “IdeaScale” dùng để chỉ chung IdeaScale, một công ty ở California và các công ty con của nó.

IdeaScale cố gắng tuân thủ các thực tiễn, chính sách và/hoặc thủ tục về quyền riêng tư của mình với bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc, quy định và yêu cầu cụ thể của quốc tế, quốc gia, Liên bang Hoa Kỳ, tiểu bang và/hoặc địa phương cũng như các quy tắc, tiêu chuẩn và quy định của ngành của các thị trường khác nhau. và các hiệp hội và/hoặc tổ chức chuyên nghiệp nghiên cứu ý kiến, bao gồm nhưng không giới hạn Bộ quy tắc quốc tế ICC/ESOMAR về nghiên cứu thị trường và xã hội và Quy tắc tiêu chuẩn và đạo đức cho nghiên cứu khảo sát của Hội đồng các tổ chức nghiên cứu khảo sát Hoa Kỳ (CASRO). IdeaScale cam kết bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của tất cả thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập hoặc tiết lộ cho IdeaScale. Chính sách quyền riêng tư này xác định thông tin nhận dạng cá nhân mà IdeaScale thu thập cũng như cách thông tin đó sẽ được sử dụng và bảo vệ. Để biết chi tiết về các chính sách và thủ tục bổ sung áp dụng cho thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ, vui lòng xem Phần 16 bên dưới.

2. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

IdeaScale cung cấp Dịch vụ dựa trên web của mình để hỗ trợ đổi mới, tạo điều kiện đối thoại cũng như thu thập ý tưởng và phản hồi để khách hàng IdeaScale sử dụng. Thông tin bạn chia sẻ với IdeaScale, với tư cách là khách hàng IdeaScale hoặc người dùng cuối của khách hàng IdeaScale, được chia sẻ, qua internet, với một nhóm người dùng cuối IdeaScale giới hạn hoặc công chúng nói chung, tùy thuộc vào cộng đồng mà bạn tham gia đã đăng ký và sở thích của khách hàng điều hành cộng đồng đó.

thông tin đăng kí
Để sử dụng Dịch vụ, trước tiên bạn phải hoàn thành mẫu đăng ký và tạo tên người dùng và mật khẩu. Trong quá trình đăng ký, bạn được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email của mình. IdeaScale sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về Dịch vụ và cung cấp các thông báo liên quan đến dịch vụ như được mô tả trong Phần 3 bên dưới. Những thông tin liên lạc này được sử dụng để giúp bạn hiểu rõ hơn về Dịch vụ và hỗ trợ bạn sử dụng Dịch vụ. Như mọi khi, bạn có tùy chọn không nhận những thông tin liên lạc này (xem Phần 5 bên dưới). Ngoài ra, khách hàng IdeaScale có thể tải địa chỉ email lên Dịch vụ nhằm mục đích mời chủ sở hữu địa chỉ tham gia cộng đồng IdeaScale của khách hàng. IdeaScale sẽ không bao giờ chia sẻ bất kỳ địa chỉ email nào, bất kể địa chỉ đó được thu thập như thế nào, với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu địa chỉ email.

Thông tin thanh toán
Nếu bạn mua dịch vụ từ IdeaScale, bạn phải cung cấp thông tin liên hệ của mình (chẳng hạn như tên và địa chỉ thanh toán) và thông tin tài chính (chẳng hạn như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn). IdeaScale mã hóa tất cả thông tin thẻ tín dụng. IdeaScale sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào trong khi xử lý đơn hàng. IdeaScale cũng sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn các thông tin liên quan đến dịch vụ như được mô tả trong Phần 3 bên dưới. Những thông tin liên lạc này bao gồm xác nhận qua email về các giao dịch thanh toán, nâng cấp tài khoản và hủy tài khoản.

Thông tin cá nhân
IdeaScale lưu trữ thông tin mà nó thu thập thông qua dữ liệu đầu vào của người dùng, cookie, tệp nhật ký và biểu mẫu người dùng để tạo hồ sơ người dùng. Tùy thuộc vào việc sử dụng Dịch vụ cụ thể của bạn, một hồ sơ có thể bao gồm những thông tin sau: Thông tin đăng ký – tùy thuộc vào cách khách hàng IdeaScale quyết định sử dụng Dịch vụ, ví dụ: thông tin này có thể bao gồm bất kỳ thông tin nào sau đây: tên người dùng, mật khẩu, tên, họ tên, địa chỉ email, mã zip và số điện thoại; và Tùy chọn – các lựa chọn hồ sơ, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ, xác định cách cụ thể mà bạn muốn Dịch vụ IdeaScale được cung cấp cho bạn. Thông tin chi tiết từ hồ sơ của bạn có thể được sử dụng để liên hệ với bạn nhằm cung cấp các chương trình khuyến mãi và ưu đãi tiếp thị phù hợp về Dịch vụ IdeaScale và cải thiện dịch vụ (xem Phần 3 bên dưới). Bạn có thể cập nhật thông tin hồ sơ của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “Hồ sơ” khi đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Thông tin tương tác
IdeaScale thu thập thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ thông qua các công nghệ theo dõi như cookie. Xem Phần 6 và 7 để biết chi tiết đầy đủ.

Thông tin được thu thập thay mặt cho Khách hàng IdeaScale
IdeaScale thu thập thông tin dưới sự chỉ đạo của khách hàng và không có mối quan hệ trực tiếp với những cá nhân có dữ liệu cá nhân được xử lý thay mặt cho khách hàng của mình. IdeaScale có thể chuyển thông tin cá nhân cho các công ty giúp họ cung cấp Dịch vụ. Việc chuyển giao cho các bên thứ ba tiếp theo được quy định trong thỏa thuận dịch vụ giữa IdeaScale và khách hàng của họ. IdeaScale lưu giữ dữ liệu cá nhân mà nó xử lý thay mặt cho khách hàng của mình trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho khách hàng của mình. IdeaScale lưu giữ thông tin cá nhân này khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của mình.

3. GIAO TIẾP TỪ QUY MÔ Ý TƯỞNG

Cập nhật dịch vụ và truyền thông liên tục
IdeaScale thỉnh thoảng gửi cho người dùng thông tin về các bản cập nhật và cải tiến dịch vụ, các ưu đãi mới và hướng dẫn bổ sung về cách sử dụng Dịch vụ tốt nhất. Những thông tin liên lạc này được thiết kế để hướng dẫn bạn về Dịch vụ. IdeaScale cung cấp cho bạn tùy chọn không nhận các loại thông tin liên lạc này; vui lòng xem Phần 5 bên dưới để biết chi tiết.

Thông báo liên quan đến dịch vụ
IdeaScale gửi thông báo liên quan đến dịch vụ khi cần thiết. Ví dụ: nếu một dịch vụ tạm thời bị đình chỉ để bảo trì, IdeaScale có thể thông báo cho bạn về việc tạm dừng bằng email. Các email liên quan đến dịch vụ cũng được gửi để xác nhận giao dịch thanh toán, nâng cấp tài khoản và hủy tài khoản. Nói chung, bạn không thể từ chối những thông tin liên lạc này vì chúng cần thiết để cung cấp Dịch vụ. Nếu bạn không muốn nhận các thông báo liên quan đến dịch vụ, bạn có tùy chọn hủy tài khoản của mình.

Dịch vụ khách hàng
Khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ, IdeaScale sẽ gửi cho bạn một email để xác minh tên người dùng và mật khẩu của bạn. Trong suốt quá trình bạn sử dụng Dịch vụ, việc quản lý và/hoặc bộ phận hỗ trợ tài khoản IdeaScale có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để trả lời các câu hỏi của bạn, phản hồi các yêu cầu dịch vụ và cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản.

4. CHIA SẺ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

IdeaScale chỉ chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba như sau:

Để cung cấp dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
IdeaScale sử dụng các công cụ của bên thứ ba để hỗ trợ việc cung cấp Dịch vụ của mình cho bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ như vậy bị ràng buộc theo hợp đồng để giữ bí mật thông tin của bạn và chỉ sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của họ. Ví dụ về các nhà cung cấp như vậy bao gồm nhà cung cấp công cụ quản trị, trung tâm dữ liệu và máy chủ hỗ trợ trò chuyện.

Để xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng.
IdeaScale sử dụng các công ty xử lý thẻ tín dụng bên ngoài để xử lý các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng của bạn. Các công ty này không giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác.

Để cung cấp dịch vụ đối tác được yêu cầu.
Nếu bạn yêu cầu cụ thể một dịch vụ từ một trong các công ty đối tác của IdeaScale, thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với công ty đối tác hiện hành. Sau khi yêu cầu như vậy được đưa ra, công ty đối tác có thể liên hệ trực tiếp với bạn về yêu cầu của bạn. Bất kỳ dịch vụ nào do công ty đối tác cung cấp sẽ được nêu rõ là dịch vụ của đối tác chứ không phải của IdeaScale và mọi yêu cầu chỉ được thực hiện bởi người dùng.

Để cung cấp tài liệu được yêu cầu.
Nếu bạn tự nguyện gửi thông tin nhận dạng cá nhân của mình khi yêu cầu tài liệu thông tin từ IdeaScale, thông tin này sẽ được chia sẻ với công cụ tự động hóa tiếp thị của bên thứ ba mà IdeaScale sử dụng để tự động hóa và nhắm mục tiêu thông điệp của nó đến bạn.

Để tuân thủ pháp luật.
IdeaScale có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi họ tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của mình và/hoặc tuân thủ thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý. Điều này bao gồm việc IdeaScale tiết lộ thông tin cá nhân của một cá nhân ở Liên minh Châu Âu theo yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

Để tiếp tục cung cấp dịch vụ trong trường hợp sáp nhập hoặc mua lại.
Nếu IdeaScale tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, bạn sẽ được thông báo qua email hoặc thông báo nổi bật trong Dịch vụ về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc việc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Để quảng cáo các dịch vụ của IdeaScale cho khách truy cập các trang tiếp thị của IdeaScale.
IdeaScale sử dụng cookie nhắm mục tiêu quảng cáo để thu thập địa chỉ IP của khách truy cập các trang tiếp thị của mình để quảng cáo dịch vụ IdeaScale cho những khách truy cập đó ở nơi khác trên Internet. Xem Phần 7 để tìm hiểu cách quản lý các cookie này.

5. CHỌN KHÔNG THAM GIA

Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin liên lạc về các bản cập nhật dịch vụ, ưu đãi mới hoặc cách sử dụng Dịch vụ tốt nhất, bạn có thể từ chối nhận chúng bằng cách làm theo hướng dẫn có trong mỗi email. Như đã lưu ý trong Phần 3 ở trên, nếu bạn không muốn nhận các thông báo liên quan đến dịch vụ (những thông báo cần thiết để cung cấp Dịch vụ), lựa chọn duy nhất của bạn là hủy tài khoản của mình.

6. CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Giống như hầu hết các trang web, IdeaScale tự động thu thập một số thông tin nhất định và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang giới thiệu/thoát, hệ điều hành, dấu ngày/giờ và/hoặc dữ liệu luồng nhấp chuột. IdeaScale không liên kết dữ liệu được thu thập tự động này với thông tin khác được thu thập về bạn.

Các công nghệ như cookie, đèn hiệu, thẻ và tập lệnh cũng như các công nghệ theo dõi tương tự được IdeaScale, các chi nhánh của IdeaScale, đối tác tiếp thị, nhà cung cấp phân tích và nhà cung cấp hỗ trợ khách hàng trực tuyến sử dụng. Các công nghệ này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý Dịch vụ, theo dõi hoạt động trong Dịch vụ, thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng, tiếp thị dịch vụ IdeaScale và tạo báo cáo về việc sử dụng để đánh giá nội bộ. Để quản lý cookie, hãy xem Phần 7 bên dưới.

Đối với người dùng cuối trong ứng dụng IdeaScale, địa chỉ IP công khai của bạn được thu thập nhằm mục đích xác định ngôn ngữ thích hợp để cung cấp Dịch vụ. Tại các khu vực pháp lý không thuộc Hoa Kỳ, địa chỉ IP có thể được phân loại là thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành; do đó, trong phạm vi IdeaScale thu thập địa chỉ IP, IdeaScale sẽ thu thập, sử dụng, duy trì, bảo mật và/hoặc tiết lộ địa chỉ IP theo Luật hiện hành. Ngoài ra, đối với khách truy cập vào các trang tiếp thị của IdeaScale, địa chỉ IP được thu thập để quảng cáo dịch vụ IdeaScale cho những khách truy cập này ở nơi khác trên Internet. Xem Phần 7 để tìm hiểu cách xóa và kiểm soát các cookie này.

7. CHÍNH SÁCH COOKIE

IdeaScale đôi khi đặt các tệp dữ liệu nhỏ gọi là cookie trong trình duyệt của bạn. Đây là cách làm phổ biến đối với chức năng của nhiều trang web.

Cookie là gì?
Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Nó cho phép một trang web ghi nhớ các hành động và tùy chọn của bạn (chẳng hạn như thông tin bạn đã đăng nhập, ngôn ngữ và cỡ chữ ưa thích của bạn cũng như các tùy chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, do đó bạn không cần phải nhập lại các chi tiết đó mỗi khi bạn quay lại trang web. Cookie có thể là cookie phiên hoặc cookie liên tục. Cookie phiên sẽ tự động hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Cookie liên tục sẽ tồn tại cho đến khi hết hạn hoặc bạn xóa cookie của mình. Ngày hết hạn được đặt trong chính cookie; một số có thể hết hạn sau vài phút trong khi một số khác có thể hết hạn sau nhiều năm.

Tại sao IdeaScale sử dụng cookie?
Cookie được sử dụng để xác thực người dùng, hiển thị thông tin chính xác và ngăn chặn các bên trái phép truy cập vào tài khoản của bạn. Ngoài ra, cookie giúp duy trì và cải thiện chất lượng Dịch vụ. Cookie cũng cho phép IdeaScale cải thiện và hiểu các tính năng Dịch vụ cụ thể. Thông tin này cho phép IdeaScale cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp độ trình duyệt riêng lẻ. Nếu tắt cookie, bạn vẫn có thể sử dụng Dịch vụ nhưng khả năng sử dụng một số tính năng của bạn có thể bị hạn chế.

Những loại cookie nào được sử dụng?

Các loại cookie

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie được IdeaScale sử dụng .

IdeaScale sử dụng các cookie này ở đâu?
Cookie được sử dụng trên các trang tiếp thị và trong Dịch vụ của nó. IdeaScale có thể đặt cookie trên máy tính hoặc thiết bị của bạn và nhận thông tin được lưu trữ trong cookie khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. IdeaScale sử dụng nhiều miền khác nhau để đặt cookie, bao gồm ideascale.com, các miền phụ của nó và các miền được cộng đồng IdeaScale sử dụng.

Cách xóa và kiểm soát cookie.
Nếu bạn không muốn đặt cookie hoặc một số loại cookie nhất định trong trình duyệt của mình, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để xóa cookie đã được đặt và không chấp nhận cookie mới. Để tìm hiểu thêm về cách thực hiện việc này, hãy truy cập các trang trợ giúp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie hoặc không chấp nhận chúng, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng do Dịch vụ cung cấp và có thể phải điều chỉnh một số tùy chọn theo cách thủ công mỗi lần bạn truy cập. Nếu bạn không muốn sử dụng cookie cho mục đích phân phát quảng cáo dựa trên sở thích, bạn có thể chọn không tham gia (hoặc nếu bạn ở Liên minh Châu Âu ).

8. CHỈNH SỬA VÀ HỦY TÀI KHOẢN

Theo yêu cầu, IdeaScale sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc liệu IdeaScale có lưu giữ hoặc xử lý thay mặt bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn hay không. Để yêu cầu thông tin này, vui lòng liên hệ với IdeaScale theo địa chỉ support@ideascale.com hoặc địa chỉ bưu điện được liệt kê bên dưới.

IdeaScale thu thập thông tin dưới sự chỉ đạo của khách hàng và không có mối quan hệ trực tiếp với những cá nhân có dữ liệu cá nhân được xử lý thay mặt cho khách hàng của mình. IdeaScale thừa nhận rằng bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân của mình hoặc tìm cách sửa, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu không chính xác và không thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với khách hàng IdeaScale mà tài khoản của bạn được liên kết để được hỗ trợ. Khách hàng có thể sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân không chính xác thông qua bảng quản trị của họ. Nếu khách hàng yêu cầu IdeaScale hỗ trợ xóa dữ liệu, IdeaScale sẽ phản hồi trong khung thời gian hợp lý.

9. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

IdeaScale sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn vẫn hoạt động và khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.

10. AN NINH

Việc bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân của bạn rất quan trọng đối với IdeaScale. Khi bạn nhập thông tin như số thẻ tín dụng vào biểu mẫu đặt hàng, IdeaScale sẽ mã hóa thông tin đó bằng công nghệ lớp ổ cắm bảo mật (SSL). IdeaScale tuân theo các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận rộng rãi để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân được gửi tới nó, cả trong quá trình truyền và sau khi nhận được. Không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%; trong khi IdeaScale cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thì IdeaScale không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

11. BLOG

IdeaScale cung cấp các blog, diễn đàn cộng đồng và cộng đồng IdeaScale có thể truy cập công khai. Bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong các lĩnh vực này đều có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập chúng và có thể được sử dụng để gửi cho bạn các tin nhắn không mong muốn. IdeaScale không chịu trách nhiệm về thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn chọn gửi trên các diễn đàn này. Để yêu cầu xóa thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khỏi blog IdeaScale hoặc diễn đàn cộng đồng, hãy liên hệ với IdeaScale theo địa chỉ support@ideascale.com. Trong một số trường hợp, IdeaScale có thể không xóa được thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, trong trường hợp đó, IdeaScale sẽ cho bạn biết liệu có thể làm như vậy hay không và tại sao.

12. LỜI CHỨNG THỰC

IdeaScale hiển thị lời chứng thực cá nhân của những khách hàng hài lòng trên trang web của mình bên cạnh các xác nhận khác. Với sự đồng ý của bạn, IdeaScale có thể đăng lời chứng thực cùng với tên của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa lời chứng thực của mình, bạn có thể liên hệ với IdeaScale theo địa chỉ support@ideascale.com.

13. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ bao gồm các liên kết đến các trang Web khác có các biện pháp bảo mật có thể khác với các biện pháp bảo mật của IdeaScale. Nếu bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân đến bất kỳ trang web nào trong số đó, thông tin của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư của họ. IdeaScale khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào bạn truy cập.

14. TIỆN ÍCH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Dịch vụ IdeaScale bao gồm các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút chia sẻ trên Facebook. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, thông tin chi tiết về trang Dịch vụ mà bạn đang truy cập và có thể đặt cookie để cho phép tính năng này hoạt động bình thường. Các tính năng và tiện ích truyền thông xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Dịch vụ. Sự tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp nó.

15. ĐĂNG NHẬP MỘT LẦN

Bạn có thể đăng nhập vào Dịch vụ bằng các dịch vụ đăng nhập như tính năng đăng nhập mạng xã hội do các trang web như Facebook và LinkedIn cung cấp. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với IdeaScale, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, để điền trước vào biểu mẫu đăng ký và hồ sơ của bạn. Đăng nhập mạng xã hội cung cấp cho bạn tùy chọn đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên Dịch vụ lên trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng của bạn.

16. LIÊN MINH CHÂU ÂU, VƯƠNG QUỐC ANH VÀ THỤY SĨ

Phạm vi
Mục 16 này chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU), Vương quốc Anh (Anh) và Thụy Sĩ.

Chuyển dữ liệu quốc tế
IdeaScale cung cấp các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (SCC) để đáp ứng các yêu cầu đầy đủ và bảo mật cho khách hàng hoạt động ở Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh cũng như các hoạt động chuyển dữ liệu khách hàng quốc tế khác. Mặc dù IdeaScale vẫn tự chứng nhận theo Lá chắn bảo mật EU-Hoa KỳLá chắn bảo mật Thụy Sĩ-Hoa Kỳ (đã thảo luận ở trên), IdeaScale hiện không dựa vào các khuôn khổ này để truyền dữ liệu cá nhân do phán quyết Schrems II của CJEU. Thay vào đó, IdeaScale sử dụng SCC để tuân thủ các yêu cầu chuyển giao quốc tế.

Giải quyết tranh chấp
Trong phạm vi của thông báo về quyền riêng tư này, nếu khiếu nại hoặc tranh chấp về quyền riêng tư không thể giải quyết được thông qua các quy trình nội bộ của IdeaScale thì IdeaScale đã đồng ý tham gia Thủ tục giải quyết tranh chấp về lá chắn bảo mật của VeraSafe . Theo các điều khoản của Thủ tục giải quyết tranh chấp về lá chắn bảo mật của VeraSafe, VeraSafe sẽ cung cấp giải pháp truy đòi phù hợp miễn phí cho bạn. Để gửi khiếu nại với VeraSafe theo Quy trình giải quyết tranh chấp về Bảo vệ quyền riêng tư, vui lòng gửi thông tin được yêu cầu cho VeraSafe.

Trong một số điều kiện nhất định, được mô tả đầy đủ hơn trên trang web Bảo vệ quyền riêng tư [ Cách gửi khiếu nại ], bạn có thể yêu cầu trọng tài có tính ràng buộc khi các thủ tục giải quyết tranh chấp khác đã được sử dụng hết.

Đại diện EU
IdeaScale Europe GmbH đã được chỉ định làm đại diện của IdeaScale tại Liên minh Châu Âu về các vấn đề bảo vệ dữ liệu, theo Điều 27 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu. Ngoài IdeaScale, bạn có thể liên hệ với IdeaScale Europe GmbH về các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. Để thực hiện yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với IdeaScale Europe GmbH bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với IdeaScale Europe GmbH tại:

Bảo vệ
IdeaScale Châu Âu GmbH
Pistoriusstraße 112
D-13086 Béc-lin
nước Đức

17. ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CALIFORNIA (CCPA)

Đối với cư dân California, Thông báo về Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California được bao gồm trong chính sách quyền riêng tư này.

18. CAM KẾT KHUNG BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

IdeaScale tuân thủ Khung bảo vệ quyền riêng tư giữa EU-Hoa Kỳ và Khung bảo vệ quyền riêng tư giữa Thụy Sĩ-Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ. IdeaScale đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng họ tuân thủ Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư này và Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư thì Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/

Trong bối cảnh chuyển giao tiếp theo, IdeaScale vẫn chịu trách nhiệm pháp lý theo Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư nếu bên thứ ba đóng vai trò là đại lý thay mặt họ xử lý thông tin cá nhân theo cách không phù hợp với Nguyên tắc, trừ khi IdeaScale chứng minh rằng họ không chịu trách nhiệm về việc chuyển giao thông tin cá nhân. tăng lên mức thiệt hại.

IdeaScale chịu sự điều tra và quyền thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

19. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TUYÊN BỐ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

IdeaScale có quyền sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại chính sách này thường xuyên. Nếu thay đổi quan trọng được thực hiện, IdeaScale sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng thông báo trong Dịch vụ trước khi thay đổi có hiệu lực.

20. LIÊN HỆ LÝ TƯỞNG

IdeaScale cam kết làm việc với các cá nhân để đạt được giải pháp công bằng cho mọi khiếu nại hoặc tranh chấp về quyền riêng tư và thông tin nhận dạng cá nhân. Cam kết của IdeaScale về quyền riêng tư được thể hiện và ghi lại bằng các chính sách bảo mật và quyền riêng tư nội bộ của nó, bằng việc tuân thủ luật và quy tắc hiện hành cũng như bằng việc tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc bạn muốn đưa ra yêu cầu theo CCPA về thông tin mà IdeaScale đã thu thập về bạn, bạn có thể liên hệ:

Viên chức
ý tưởngScale
Chợ 548 #14277
San Francisco, CA 94104
email: support@ideascale.com
(800) 549-9198

Có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2021.