Ngày thông báo: ngày 10 tháng 4 năm 2015.

Chào mừng bạn đến với IdeaScale (“IdeaScale”, “chúng tôi”, “chúng tôi”) và cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của IdeaScale sau đây (“Điều khoản”) chi phối việc sử dụng Dịch vụ cho khách hàng IdeaScale trả tiền và không trả tiền, ngoại trừ những khách hàng doanh nghiệp đã ký kết Phần mềm IdeaScale bằng văn bản dưới dạng Thỏa thuận doanh nghiệp dịch vụ với chúng tôi (“Doanh nghiệp Hiệp định”). Nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp của IdeaScale đã ký kết Thỏa thuận doanh nghiệp, việc sử dụng của bạn chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận doanh nghiệp do bạn và IdeaScale ký kết; nếu không có Thỏa thuận doanh nghiệp như vậy được áp dụng thì việc sử dụng của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản này hiện có vào thời điểm bắt đầu thời gian đăng ký hiện tại của bạn.

1. CHẤP NHẬN

Dịch vụ được cung cấp tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng như mọi điều khoản và chính sách bổ sung (bao gồm các quy tắc, nguyên tắc và quy trình vận hành) có thể áp dụng tùy thuộc vào việc sử dụng Dịch vụ cụ thể của bạn.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc bằng cách nhấp vào hộp chấp nhận các Điều khoản này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng như tất cả các điều khoản và chính sách hiện hành khác. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và chính sách này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ hoặc nhấp vào hộp chấp nhận.

Nếu bạn sẽ sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một công ty hoặc bất kỳ tổ chức nào khác, bạn đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho tổ chức đó và bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy. Trong những trường hợp như vậy, “bạn” và “của bạn” sẽ đề cập đến thực thể đó. Ngoài ra, vì Dịch vụ chỉ dành cho những cá nhân từ 18 tuổi trở lên nên bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ 18 tuổi và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lựa chọn và sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản này vô hiệu nếu bị pháp luật cấm và quyền truy cập Dịch vụ sẽ bị thu hồi trong các khu vực pháp lý đó.

2. ĐĂNG KÝ

Để sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ, bạn có thể phải đăng ký đăng ký Dịch vụ. Bạn đảm bảo rằng mọi thông tin đăng ký (chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ hoặc thông tin khác) bạn gửi cho IdeaScale là chính xác, đầy đủ và không gây nhầm lẫn và bạn đồng ý cập nhật những thông tin đó. Việc không làm như vậy sẽ cấu thành hành vi vi phạm các Điều khoản này và có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức. Trong phạm vi bạn có thể chọn “tên người dùng”, “Tên cộng đồng”, chiến dịch hoặc URL, bạn không được (i) chọn hoặc sử dụng tên hoặc mã nhận dạng là tên của cá nhân hoặc tổ chức khác với mục đích mạo danh cá nhân hoặc tổ chức đó; (ii) chọn hoặc sử dụng tên hoặc số nhận dạng gây nhầm lẫn cho người dùng cuối và những người khác về danh tính của chính bạn; (iii) sử dụng tên hoặc số nhận dạng thuộc bất kỳ quyền nào của một cá nhân hoặc tổ chức không phải là bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc (iv) sử dụng tên hoặc thông tin nhận dạng mang tính xúc phạm, thô tục, tục tĩu hoặc trái pháp luật. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, hủy hoặc từ chối đăng ký bất kỳ tên hoặc số nhận dạng nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các Điều khoản này, chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và thông tin tài khoản khác của mình. Thông tin đăng nhập của bạn chỉ được sử dụng bởi một người; một lần đăng nhập được chia sẻ bởi nhiều người là không được phép. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu IdeaScale của mình. IdeaScale không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ Phần 2 này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đăng ký của bạn và bất kỳ thông tin kỹ thuật nào về việc bạn sử dụng Dịch vụ để điều chỉnh cách trình bày của nó cho bạn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của bạn thông qua Dịch vụ, liên lạc riêng với bạn hoặc công bố thông tin rằng bạn là người dùng dịch vụ của chúng tôi.

3. NỘI DUNG CỦA BẠN.

Giữa bạn và IdeaScale, bạn giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung bạn gửi cho chúng tôi hoặc Dịch vụ (“Nội dung của bạn”), ngoại trừ các quyền hạn chế cho phép chúng tôi thực hiện Dịch vụ. Nói tóm lại, những gì của bạn là của bạn, nhưng chúng tôi cần một số quyền nhất định từ bạn để việc xử lý, bảo trì, lưu trữ, tái tạo kỹ thuật, sao lưu, phân phối và xử lý liên quan đến Nội dung của bạn không vi phạm bản quyền hiện hành và các luật khác. Do đó, để thực hiện Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng và không thể thu hồi (trong thời gian Nội dung của bạn được lưu trữ với chúng tôi) để sử dụng, sao chép và hiển thị Nội dung của bạn dưới dạng cần thiết một cách hợp lý để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm duy trì, bảo vệ và tạo bản sao lưu Nội dung của mình. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất hoặc hỏng Nội dung của bạn.

4. NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI.

Việc sử dụng Dịch vụ không mang lại cho bạn quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng tất cả nội dung và tài liệu của IdeaScale được cung cấp qua Dịch vụ hoặc được IdeaScale cung cấp (gọi chung là “Nội dung của chúng tôi”) đều được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền và luật sở hữu khác. Trừ khi được IdeaScale ủy quyền rõ ràng bằng văn bản, bạn đồng ý không bán, cấp phép, thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, sao chép, truyền tải, hiển thị công khai, trình diễn công khai, xuất bản, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo các tác phẩm phái sinh Nội dung của chúng tôi. Việc sao chép, sao chép hoặc phân phối bất kỳ yếu tố thiết kế Nội dung hoặc IdeaScale nào của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi. Việc sử dụng Nội dung của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào không được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này đều bị cấm. IdeaScale bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này.

5. SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định; (ii) Nội dung của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ luật hoặc quy định nào (bao gồm nhưng không giới hạn luật tục tĩu, phỉ báng và quyền riêng tư); (iii) nếu bạn sử dụng Dịch vụ thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào, bạn có tất cả các ủy quyền cần thiết; Và (iv) việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không xung đột với bất kỳ nghĩa vụ nào bạn có với bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, xóa, sửa đổi, ngăn chặn quyền truy cập hoặc từ chối hiển thị Nội dung của bạn mà chúng tôi cho rằng vi phạm các Điều khoản này, chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp.

6. TÀI KHOẢN VÀ PHÍ.

IdeaScale cung cấp đăng ký Miễn phí mà bạn có thể sử dụng để dùng thử các dịch vụ của chúng tôi. Bất cứ lúc nào, bạn có thể nâng cấp lên bất kỳ đăng ký trả phí nào của IdeaScale. Nếu bạn là người dùng trả phí Dịch vụ, bạn sẽ phải trả phí Dịch vụ IdeaScale theo Mục 6 và chính sách giá của chúng tôi có trên trang định giá IdeaScale (ideascale.com/pricing/) (“Phí”). Bạn sẽ bị tính phí cho thời hạn đăng ký đầu tiên ngay sau khi nâng cấp lên đăng ký trả phí. Đăng ký sẽ tự động gia hạn trong khoảng thời gian bằng thời gian đăng ký trước đó. Tất cả các khoản Phí sẽ được lập hóa đơn trước (hàng tháng hoặc hàng năm tùy thuộc vào đăng ký bạn mua) và thẻ tín dụng mà bạn sử dụng lần cuối cho giao dịch IdeaScale sẽ tự động bị tính phí vào đầu mỗi giai đoạn đăng ký. Tất cả các khoản Phí đều không được hoàn lại—không giới hạn ở việc chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho việc sử dụng một phần Dịch vụ, để nâng cấp hoặc hạ cấp hoặc cho các phần đăng ký chưa sử dụng. Đối với bất kỳ nâng cấp đăng ký nào, thẻ tín dụng mà bạn sử dụng lần cuối cho giao dịch IdeaScale sẽ tự động bị tính Phí mới vào chu kỳ thanh toán tiếp theo của bạn. Chúng tôi có quyền thay đổi Phí cũng như áp dụng các khoản phí và Phí mới vào cuối mỗi thời gian đăng ký. Các khoản phí chưa thanh toán sẽ phải chịu khoản phí tài chính là 1,5% mỗi tháng hoặc mức tối đa được pháp luật cho phép, tùy theo mức nào thấp hơn, cộng với tất cả các chi phí thu nợ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế, phí hoặc nghĩa vụ liên quan đến Dịch vụ ngoài các loại thuế dựa trên thu nhập ròng của IdeaScale. Mọi thắc mắc liên quan đến việc lập hóa đơn và phí thẻ tín dụng phải được gửi bằng văn bản tới ATTN: Billing/Invoices, IdeaScale, 548 Market Street #14277, San Francisco, CA, 94104-5401, USA.

7. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trong Dịch vụ và trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn là người dùng Tài khoản miễn phí, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ Ngày thông báo của phiên bản sửa đổi. Nếu bạn là người dùng mới hoặc người dùng cũ đăng ký dịch vụ vào hoặc sau Ngày thông báo, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn hiện là người dùng trả phí của Dịch vụ, các Điều khoản này sẽ tiếp tục tuân theo các quy định ban đầu đối với đăng ký ban đầu của bạn và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi bắt đầu thời gian đăng ký IdeaScale tiếp theo của bạn (bao gồm mọi đăng ký mới hoặc mọi đăng ký được gia hạn tự động ). Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau khi phiên bản sửa đổi có hiệu lực sẽ xác nhận sự chấp nhận và đồng ý của bạn đối với phiên bản sửa đổi đó. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi (thường xuyên, nếu là người dùng Tài khoản miễn phí hoặc trước khi bắt đầu thời gian đăng ký IdeaScale tiếp theo, nếu có bất kỳ người dùng nào khác) để biết các phiên bản sửa đổi của các Điều khoản này và xem xét mọi thay đổi. Các Điều khoản này không được sửa đổi theo bất kỳ cách nào khác ngoại trừ thông qua thỏa thuận bằng văn bản được thực hiện bởi cả bạn và đại diện được ủy quyền của IdeaScale. Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư của mình hoặc tất cả các chính sách phụ trợ khác bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các phiên bản sửa đổi trên trang web của chúng tôi; các phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng.

8. THAY ĐỔI DỊCH VỤ

IdeaScale không ngừng đổi mới và phát triển Dịch vụ nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của Dịch vụ đôi khi có thể thay đổi mà không cần thông báo. Những thay đổi về hình thức và bản chất của Dịch vụ có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi hoặc loại bỏ một chức năng hoặc khía cạnh của Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt ra các giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các phần của Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. (Ví dụ: nếu bạn sử dụng đăng ký Miễn phí của chúng tôi, bạn sẽ không được hưởng tất cả các lợi ích được cung cấp cho người đăng ký đăng ký trả phí.)

9. CHÍNH SÁCH CHỐNG THƯ RÁC VÀ E-MAIL.

IdeaScale nghiêm cấm tất cả SPAM (thuật ngữ “SPAM” có nghĩa là gửi e-mail không được yêu cầu đến các bên mà người gửi không xác định). Nếu bạn bị phát hiện đang sử dụng Dịch vụ vì SPAM, tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng liên quan đến danh sách email mà người nhận đã tự nguyện đăng ký. Việc sử dụng Dịch vụ để gửi e-mail đến địa chỉ bạn nhận được mà không có sự đồng ý của người nhận là vi phạm các Điều khoản này. Bạn bị cấm nhập địa chỉ e-mail của những người chưa được lựa chọn một cách rõ ràng và chắc chắn để nhận thư của bạn. Để rõ ràng, bạn sẽ chỉ gửi e-mail cho những người đã sẵn lòng đăng ký nhận thư của bạn. Nếu chúng tôi nhận được khiếu nại về hoạt động của bạn theo Mục 9 này, tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt ngay lập tức. Bạn sẽ không gửi e-mail dưới bất kỳ tên công ty hoặc tổ chức nào ngoài công ty/tổ chức của chính bạn và bạn sẽ không gửi e-mail có thông tin nguồn hoặc tiêu đề gian lận hoặc gây hiểu lầm. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tin nhắn của mình và hậu quả của bất kỳ tin nhắn nào như vậy. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với tin nhắn hoặc nội dung khác do bạn tạo ra. Bạn không được gửi, đăng, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tin nhắn, tài liệu hoặc thông tin phỉ báng, tục tĩu hoặc bất hợp pháp nào, bao gồm thông tin độc quyền của người khác (bao gồm nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc thông tin có bản quyền) mà không có sự cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu quyền. IdeaScale sẽ hợp tác với các cơ quan pháp luật trong việc tiết lộ tên và địa chỉ IP của những người dùng có liên quan đến SPAM hoặc các hoạt động bất hợp pháp.

10. CÁC HẠN CHẾ KHÁC

Bạn không được sử dụng bất kỳ “liên kết sâu”, “quét trang”, “robot”, “nhện” hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động nào khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào (i) để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung của chúng tôi; (ii) sao chép theo bất kỳ cách nào hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày Dịch vụ hoặc Nội dung của chúng tôi; hoặc (iii) để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có mục đích thông qua Dịch vụ. Ngoài ra, bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ hoặc bất kỳ giao dịch nào đang được thực hiện trên Dịch vụ. Chúng tôi có quyền cấm bất kỳ hoạt động nào như vậy.

Bạn không được cố gắng truy cập trái phép (i) đối với bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Dịch vụ, (ii) với bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ, (iii) tới bất kỳ máy chủ IdeaScale nào, hoặc (iv) đối với bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ, bằng cách hack, “khai thác” mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Bạn không được thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Dịch vụ hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Dịch vụ cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Dịch vụ hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Dịch vụ. Bạn không được đảo ngược việc tra cứu, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào Dịch vụ hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của IdeaScale hoặc khai thác Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào được cung cấp hoặc cung cấp bởi hoặc thông qua Dịch vụ.

Bạn không được sử dụng Dịch vụ để thực hiện các cuộc tấn công DDoS, phát tán vi-rút máy tính hoặc truyền bất kỳ phần mềm hoặc ứng dụng nào có chứa các tính năng có hại cho bất kỳ mạng nào. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra mức tải lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ hoặc hệ thống hoặc mạng của IdeaScale hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ. Trong trường hợp có những hành động như vậy, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp để đảm bảo chất lượng và tính sẵn có của Dịch vụ cho tất cả người dùng IdeaScale khác.

Bạn không được giả mạo tiêu đề hoặc thao túng số nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc đường truyền nào bạn gửi tới IdeaScale hoặc gửi trong khi sử dụng Dịch vụ. Liên quan đến Dịch vụ, bạn không được giả vờ (ví dụ: thông qua mạo danh) rằng bạn là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn không được xóa bất kỳ ngôn ngữ nhận dạng nào, chẳng hạn như “Được cung cấp bởi IdeaScale” hoặc các thông báo tương tự khác khỏi Dịch vụ. Mọi sửa đổi đối với thanh điều hướng trên cùng màu đen của IdeaScale, thông qua CSS tùy chỉnh hoặc các phương tiện khác, đều bị nghiêm cấm. Những sửa đổi như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi kích thước, di chuyển hoặc xóa thanh menu.

Bạn bị cấm thực hiện các thay đổi đối với Cộng đồng IdeaScale của mình để tái sử dụng Cộng đồng cho mục đích sử dụng mới hoặc mục đích sử dụng khác. Những thay đổi đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi tên Cộng đồng, thay đổi chủ đề hoặc trọng tâm của Cộng đồng, thay đổi ngôn ngữ, thay đổi URL hoặc xóa một phần đáng kể thành viên Cộng đồng để tạo Cộng đồng mới. Mọi nỗ lực tái chế Cộng đồng đều vi phạm các Điều khoản dịch vụ này; IdeaScale sẽ xác định những vi phạm đó theo quyết định riêng của mình.

Bạn bị cấm truyền bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nhạy cảm nào thông qua Dịch vụ, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin nào về bạn hoặc người khác có thể liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc y tế, số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng quốc gia, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tài chính khác, thông tin liên quan đến thành viên công đoàn, đời sống tình dục, cáo buộc hoặc kết án hình sự, niềm tin tôn giáo, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc hoặc các vấn đề nhạy cảm khác.

Bạn không được lạm dụng hoặc đe dọa lạm dụng (bằng lời nói, thể chất hoặc bằng văn bản) bất kỳ khách hàng, nhân viên hoặc đại lý nào của IdeaScale. Bạn bị cấm đăng nội dung gửi hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách làm tổn hại đến hình ảnh hoặc quyền của IdeaScale, những người dùng IdeaScale khác hoặc bên thứ ba.

11. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể cho phép bạn liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên khác trên Internet và các trang web hoặc tài nguyên khác có thể chứa liên kết đến trang web IdeaScale và Dịch vụ của chúng tôi. Các trang web khác này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và bạn thừa nhận rằng IdeaScale không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về nội dung, chức năng, tính chính xác, tính hợp pháp, tính phù hợp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các trang web hoặc tài nguyên này. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào như vậy không hàm ý sự chứng thực của IdeaScale. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc tin cậy vào bất kỳ nội dung, hàng hóa, thông tin hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy.

12. BỒI THƯỜNG

Bạn chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của mình liên quan đến Dịch vụ và sẽ bảo vệ, bồi thường cũng như giữ cho IdeaScale cũng như mỗi nhân viên, nhà thầu, giám đốc, nhà cung cấp và đại diện của IdeaScale khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, mất mát, giải quyết, khiếu nại, hành động , các yêu cầu, chi phí và phí tổn, kể cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ, (ii) việc bên thứ ba sử dụng tài khoản của bạn sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Dịch vụ (dù được bạn cho phép hay không) (iii) quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của IdeaScale và Dịch vụ, (iv) Nội dung của bạn, hoặc (v) vi phạm các Điều khoản này.

13. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH

DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ LOẠI ĐẢM BẢO NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. IDEASCALE KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG (I) DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ Hại KHÁC, (II) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC (III) KẾT QUẢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN. MỘT SỐ QUYỀN QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý. TRONG CÁC KHU VỰC QUYỀN LỰC ĐÓ, CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý.

14. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP LÝ TƯỞNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA MÌNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC, SỰ CẨN THẬN HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ (HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO CÓ SẴN QUA DỊCH VỤ) : (I) ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC LỢI NHUẬN HOẶC ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, trừng phạt HOẶC DO HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI NÀO, NGAY CẢ KHI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC, (III) ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỖI, VI-RÚT, NGỰA TROJAN HOẶC NHỮNG ĐIỀU Tương tự (BẤT CỨ NGUỒN XUẤT XỨ), (IV) ĐỐI VỚI MỌI LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO HOẶC MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI EMAIL, TRUYỀN TRUYỀN HOẶC ĐƯỢC LÀM SẴN TẠI HOẶC QUA DỊCH VỤ , HOẶC (V) ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP NÀO VƯỢT QUÁ ( TRONG TỔNG HỢP) 500 USD. NHỮNG GIỚI HẠN NÊN TRÊN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ LUẬT HIỆN HÀNH CẤM.

15. BẠN CHẤM DỨT

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hủy đăng ký của mình một cách hợp lý. Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết Hồ sơ trong menu thả xuống bên dưới tên người dùng của Khách hàng, sau đó nhấp vào “Hủy tài khoản” trong menu thả xuống bên dưới “Gói, thanh toán và hóa đơn”. Không có hình thức hủy nào khác (chẳng hạn như điện thoại hoặc e-mail) sẽ có hiệu lực. Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc thời gian đăng ký hiện tại thì việc hủy sẽ có hiệu lực ngay lập tức và Nội dung của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi Dịch vụ—thông tin này không thể khôi phục được sau khi đăng ký của bạn bị hủy. Bạn sẽ không bị tính phí cho bất kỳ khoảng thời gian đăng ký tiếp theo nào. Nói rõ hơn, số tiền đã trả sẽ không được hoàn lại và nếu tài khoản của bạn bị hủy giữa thời gian đăng ký, bạn sẽ bị mất tất cả số tiền đã trả.

16. CHẤM DỨT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ đối với bạn (i) nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này hoặc chính sách của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không thanh toán bất kỳ khoản phí nào mà bạn nợ liên quan đến Dịch vụ) (ii) nếu bạn sử dụng Dịch vụ theo cách tạo ra hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi, (iii) nếu bạn can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của người khác, (iv) nếu cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp hoặc cơ quan chính phủ khác yêu cầu chúng tôi làm như vậy, hoặc (v) nếu chúng tôi cần điều tra hành vi sai trái bị nghi ngờ của bạn. Bất kỳ hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt nào như vậy sẽ do chúng tôi thực hiện theo quyết định riêng của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại nào có thể dẫn đến hoặc phát sinh từ việc hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn đó và/hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ. Trong trường hợp có vấn đề khẩn cấp, chúng tôi có quyền thực hiện hành động ngay lập tức mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, trừ khi bạn là người dùng trả tiền không vi phạm khoản thanh toán, chúng tôi có quyền chấm dứt và xóa tài khoản của bạn nếu bạn không truy cập Dịch vụ trong khoảng thời gian 365 ngày trở lên.

17. HIỆU LỰC CỦA VIỆC CHẤM DỨT

Sau khi bạn hoặc IdeaScale chấm dứt, (i) tất cả Nội dung của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi Dịch vụ, (ii) bạn sẽ không còn truy cập (hoặc cố gắng truy cập) Dịch vụ nữa, (iii) tất cả các khoản phí còn nợ của IdeaScale sẽ đến hạn và phải trả ngay lập tức, và (iv) chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ giữ lại bất kỳ Nội dung nào của Bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xuất Nội dung của mình từ Dịch vụ trước khi chấm dứt Dịch vụ.
Tất cả các điều khoản của các Điều khoản này mà về bản chất có hiệu lực sau khi chấm dứt thì vẫn có hiệu lực khi bị chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

18. KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI.

Bạn đồng ý không nhập, xuất, tái xuất hoặc chuyển giao, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ ngoại trừ việc tuân thủ đầy đủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Hoa Kỳ, nước ngoài và các quy định hiện hành khác .

19. THÔNG BÁO VÀ THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ.

Theo đây, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi và đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đều đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý rằng các thông tin liên lạc đó phải bằng văn bản. Thông tin liên lạc điện tử có thể ở dạng email được chúng tôi gửi đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc thông tin liên lạc được chúng tôi đăng trên trang web IdeaScale, trang “Tài khoản của tôi” hoặc Dịch vụ bạn sử dụng.

Tất cả các thông báo gửi tới IdeaScale phải được gửi bằng văn bản tới IdeaScale, 548 Market Street #14277, San Francisco, CA, 94104-5401, USA. IdeaScale có thể cung cấp thông báo cho bạn qua địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc thông qua tài khoản Dịch vụ của bạn.

20. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn có trải nghiệm tuyệt vời với IdeaScale. Nếu bạn gặp vấn đề hoặc quan ngại, trước tiên bạn nên liên hệ với người quản lý tài khoản của mình hoặc bộ phận hỗ trợ Trò chuyện trực tiếp để cố gắng giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, trong trường hợp tố tụng chính thức, bạn và IdeaScale đồng ý rằng các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của tiểu bang California, như thể được thực hiện tại California giữa hai cư dân California và đồng ý tuân theo quy định độc quyền. quyền tài phán và địa điểm của các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại San Francisco, California. Bất kể câu nói trên, (nhưng không giới hạn quyền của một trong hai bên trong việc yêu cầu biện pháp khẩn cấp theo lệnh hoặc biện pháp công bằng khác ngay lập tức, vào bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào), mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo quy định của Quy tắc trọng tài toàn diện của Dịch vụ hòa giải và trọng tài tư pháp, Inc. (“JAMS”) bởi ba trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc đó. Quyết định bằng văn bản của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên và có hiệu lực thi hành tại bất kỳ tòa án nào. Quá trình tố tụng trọng tài sẽ diễn ra tại San Francisco, California, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

BẠN CŨNG ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỚI CHÚNG TÔI CHỈ TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG Ý KHÔNG ĐƯA RA KHIẾU NẠI VỚI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN Tập thể TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ, HỢP NHẤT HOẶC ĐẠI DIỆN. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRỌNG TÀI TẬP THỂ, TUYỆT VỜI CỦA TẬP THỂ, TÒA TỆ CHUNG CỦA LUẬT SƯ RIÊNG VÀ SỰ HỢP NHẤT VỚI CÁC TRỌNG TÀI KHÁC.

Nếu bạn là một thực thể chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương ở Hoa Kỳ sử dụng Dịch vụ với tư cách chính thức của mình và không thể chấp nhận các điều khoản về luật, quyền tài phán hoặc địa điểm kiểm soát ở trên thì các điều khoản đó không áp dụng cho bạn. Đối với các cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ như vậy, các Điều khoản này và mọi hành động liên quan sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ (không đề cập đến xung đột pháp luật) và trong trường hợp không có luật liên bang và trong phạm vi được luật liên bang cho phép , luật pháp của Tiểu bang California (không bao gồm việc lựa chọn luật).

21. KHÁC

Việc một trong hai bên không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào có trong các Điều khoản này không phải là sự từ bỏ quyền thực hiện quyền đó sau này của một trong hai bên. IdeaScale sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về việc không thực hiện nghĩa vụ của mình trong các Điều khoản này nếu việc không thực hiện đó là do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của IdeaScale, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi hoặc suy thoái cơ học, điện tử hoặc truyền thông. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để các Điều khoản này vẫn có đầy đủ hiệu lực và có thể thi hành. Bạn không thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại các Điều khoản này, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ủy quyền các Điều khoản này cũng như các quyền và nghĩa vụ của họ mà không cần có sự đồng ý. Cả hai bên đồng ý rằng các Điều khoản này là tuyên bố đầy đủ và độc quyền về sự hiểu biết lẫn nhau của các bên và thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng trước đó, thông tin liên lạc cũng như các hiểu biết khác liên quan đến chủ đề của các Điều khoản này và rằng mọi sửa đổi phải được thực hiện theo đúng quy định. một văn bản có chữ ký của cả hai bên, trừ khi có quy định khác ở đây. Không có đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do các Điều khoản này và bạn không có bất kỳ quyền nào dưới bất kỳ hình thức nào để ràng buộc IdeaScale về bất kỳ khía cạnh nào.