Crowdsourcing có thể được sử dụng để giúp giải quyết một số vấn đề khác nhau. Đám đông có thể thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ thông tin hoặc trợ giúp trong các dự án sáng tạo quy mô lớn. Và đó là cách đám đông phục vụ mục đích đổi mới. Họ chia sẻ ý tưởng và giúp phát triển những ý tưởng đó thành các sản phẩm và dự án mới.

Có gì bên trong

  • Sự khác biệt chính giữa nguồn lực cộng đồng nội bộ và bên ngoài
  • Ví dụ về nguồn lực cộng đồng bên trong và bên ngoài
  • Đổi mới mở và nguồn lực từ cộng đồng có liên quan như thế nào

Please provide your email to download your content

Launch Your IdeaScale Community Today!