Khi các tổ chức đang thu thập ý tưởng, thường có hai loại ý tưởng: những thắng lợi dễ dàng và các dự án. Cả hai đều có thể mang lại giá trị cao cho bất kỳ tổ chức nào nhưng đòi hỏi những chiến lược hoàn toàn khác nhau. Đây là cách bạn có thể sắp xếp suy nghĩ của mình xung quanh hai hướng đi này để đổi mới.

Có gì bên trong

  • Cách nhận biết một chiến thắng dễ dàng so với một dự án
  • Làm thế nào để lập kế hoạch một dự án tùy thuộc vào tham vọng của nó
  • Phần thưởng và kết quả của một chiến thắng dễ dàng so với một dự án

Please provide your email to download your content

Launch Your IdeaScale Community Today!