Nguồn lực cộng đồng nội bộ

Infographic: Năm đổi mới qua những con số 2021

​​Hàng năm, IdeaScale xem xét dữ liệu hệ thống để tìm kiếm các xu hướng sẽ định hình bối cảnh đổi mới trong năm tới. Chúng tôi tóm tắt những phát hiện của chúng tôi trong một đồ họa