Văn phòng Chính sách Mua sắm Liên bang (OFPP) chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chính sách và quy định mua sắm trên khắp các cơ quan liên bang. Bạn có thể đóng góp những hiểu biết và ý tưởng của mình như thế nào để cải thiện?