Cuốn sách bài tập này là một phần trong loạt bài được thiết kế để hướng dẫn bạn cách tạo một chương trình đổi mới dựa trên nguồn lực từ cộng đồng. Trong sổ làm việc về Nhắn tin và Giao tiếp này, bạn sẽ có thể:

  • Đánh giá các bên liên quan chính của bạn để phát triển các thông điệp có tác động.
  • Trình bày rõ đề xuất giá trị của chiến dịch của bạn với nhiều nhóm bên liên quan khác nhau.
  • Phát triển lịch trình liên lạc của bạn từ trước đến sau khi ra mắt.

Please provide your email to download your content

Launch Your IdeaScale Community Today!