Reporting and Analytics

Báo cáo và phân tích

Có được khả năng hiển thị đầu vào và đầu ra đổi mới của bạn bằng cách hiểu ý tưởng nào đến từ đâu và số lượng ý tưởng bạn đã triển khai cũng như giá trị tương đối của chúng bằng cách xem bảng thông tin đổi mới trên toàn tổ chức của bạn.

First Class Power BI and Tableau Integration

Tích hợp Power BI và Tableau

Trực quan hóa và tùy chỉnh dữ liệu IdeaScale trong bảng điều khiển PowerBI hoặc Tableau.

Performance Benchmarks

Xu hướng hoạt động

Dễ dàng phản hồi mọi ý tưởng và tăng mức độ tương tác từ bảng điều khiển kiểm duyệt. Trả lời các ý tưởng, liên kết và hợp nhất các ý tưởng, mời người khác tham gia cuộc trò chuyện, v.v.

Tìm giải pháp cho những thách thức lớn nhất của bạn và cùng tạo dựng tương lai.