Phổ biến

Infographic: Khảo sát và Crowdsourcing

Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện một số hình thức nghiên cứu thị trường và nhiều người trong số họ sử dụng khảo sát. 90% Fortune 500 đã tham gia vào hoạt động huy động nguồn lực từ