Chúng tôi đã thiết lập một chương trình đổi mới nhằm mục đích khám phá các cơ hội phát triển và đầu tư trong tổ chức của bạn.

Đã làm việc với 4,5 triệu người dùng và hỗ trợ hơn 2.500 tổ chức trong việc thúc đẩy đổi mới, chúng tôi đã thu được những hiểu biết sâu sắc có giá trị về các yếu tố chính thúc đẩy các chương trình đổi mới thành công. Đánh giá mức độ sẵn sàng và chuẩn bị của tổ chức bạn liên quan đến các yếu tố này có thể tác động đáng kể đến cơ hội thành công của bạn. Cuộc khảo sát này mang lại cơ hội để:

  • Nhanh chóng đánh giá tính bền vững của chương trình đổi mới.
  • Xác định những điểm mạnh vốn có của tổ chức và phát hiện những điểm mù tiềm ẩn.
  • Khai thác trí tưởng tượng chung của nhóm, thúc đẩy nỗ lực đổi mới lên tầm cao mới.

Launch Your IdeaScale Community Today!