Cuốn sách bài tập này là một phần trong loạt bài được thiết kế để hướng dẫn bạn cách tạo một chương trình đổi mới dựa trên nguồn lực từ cộng đồng. Trong sổ làm việc Quản lý ý tưởng để thực hiện này, bạn sẽ có thể:

  • Tìm hiểu về các kênh đổi mới, quy trình công việc và các giai đoạn IdeaScale tùy chỉnh.
  • Thiết kế phễu tối ưu để quyết định ý tưởng nào có tiềm năng phát triển thành giải pháp.

Please provide your email to download your content

Launch Your IdeaScale Community Today!