Cuốn sách bài tập này là một phần trong loạt bài được thiết kế để hướng dẫn bạn cách tạo một chương trình đổi mới dựa trên nguồn lực từ cộng đồng. Trong sổ làm việc Gắn kết nhóm và cộng đồng này, bạn sẽ có thể:

  • Xây dựng một nhóm đổi mới hiệu quả và có trách nhiệm để khởi động và quản lý dự án.
  • Khuyến khích một nền văn hóa trong đó mọi người đều nhiệt tình đóng góp cho sáng kiến.
  • Vạch ra một kế hoạch để thu hút đám đông và tương tác với các mục tiêu của nhóm và dự án.

Please provide your email to download your content

Launch Your IdeaScale Community Today!