Đổi mới là nhịp tim của thành công. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng được mời bạn tham gia Đánh giá đổi mới của chúng tôi, được thiết kế để giúp chúng tôi hiểu cách tiếp cận đổi mới độc đáo của công ty bạn.

Bằng cách hoàn thành đánh giá này, bạn đang mở đường cho các đề xuất được cá nhân hóa về cách IdeaScale, phần mềm đổi mới tiên tiến của chúng tôi, có thể nâng cao hành trình đổi mới của bạn. Chúng tôi tin rằng mỗi công ty là duy nhất và những hiểu biết sâu sắc của bạn sẽ cho phép chúng tôi điều chỉnh các đề xuất của mình để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cụ thể của bạn.

Launch Your IdeaScale Community Today!