Tham gia cộng đồng năng động gồm các nhà lãnh đạo quốc phòng, học thuật và mạo hiểm trên nền tảng Thử thách DIU-NSIN. Đi sâu vào các bộ vấn đề thú vị từ Bộ Quốc phòng và cộng tác với những nhà đổi mới có cùng chí hướng.