Tại Đổi mới tiểu bang của bạn, một tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong chính phủ, niềm tin vừa đơn giản vừa sâu sắc: sự đổi mới và hợp tác có thể mở đường đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi khám phá cách Đổi mới Bang của bạn khai thác sức mạnh của công nghệ IdeaScale để thu hẹp khoảng cách giữa người dân và chính phủ thông qua “Thử thách khắc phục California”.

Tổng quan

Đổi mới Tiểu bang của bạn được dành riêng để giáo dục và truyền cảm hứng cho sự tham gia của công chúng nhằm mang lại những cải tiến cơ bản trong chính phủ. Tầm nhìn của họ bắt nguồn sâu xa từ ý tưởng rằng bằng cách thúc đẩy sự đổi mới và hợp tác, chúng ta có thể giải quyết một cách hiệu quả các thách thức quản trị của thời đại chúng ta.

Thử thách Fix California

Để biến tầm nhìn của họ thành hiện thực, Đổi mới Tiểu bang của bạn đã khởi xướng “Thử thách khắc phục California”, một nỗ lực trực tuyến được thực hiện nhằm khai thác khả năng sáng tạo và kiến ​​thức chuyên môn của công dân California. Mục tiêu rất rõ ràng: xác định những ý tưởng đổi mới có thể định hình lại và trẻ hóa nền quản lý nhà nước.

Nguyên tắc hướng dẫn của sự thay đổi

Những người tham gia thử thách được quyền tự do gửi ý tưởng, miễn là chúng tuân thủ sáu nguyên tắc chỉ đạo:

  • Chuyển đổi: Những ý tưởng có khả năng thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong các quy trình của chính phủ.
  • Đại diện: Đề xuất tăng cường sự đại diện của công dân trong việc ra quyết định.
  • Giáo dục: Giải pháp nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về hoạt động của Chính phủ.
  • Trách nhiệm giải trình: Các ý tưởng nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ.
  • Cơ hội: Các sáng kiến ​​nhằm tạo cơ hội mới cho người dân.
  • Đổi mới: Các khái niệm nhằm khôi phục và đổi mới quản lý nhà nước.

Thử thách dành cho tất cả mọi người, nhấn mạnh đến tính toàn diện và đa dạng của tư tưởng.

Từ cuối cùng

Hành trình của Đổi mới Bang của bạn là minh chứng cho cam kết vững chắc của họ trong việc tạo ra một không gian hòa nhập để người dân đóng góp tích cực vào việc cải thiện chính phủ. Thông qua việc sử dụng công nghệ IdeaScale, họ đang thúc đẩy văn hóa đổi mới và sự tham gia của người dân có tiềm năng định hình lại tương lai của quản trị.

Let’s co-create the future together!

IdeaScale is an innovation management solution that links organizations to people with ideas.

Solutions for nonprofits