Performance Benchmarks

Điểm chuẩn hiệu suất

Dễ dàng so sánh hiệu suất tổ chức trên toàn bộ cộng đồng IdeaScale.

Custom Roles

Vai trò tùy chỉnh

Báo cáo tùy chỉnh dựa trên quyền, định cấu hình và tạo khả năng cho những người có liên quan trong nhóm của bạn.

Truy cập API

API IdeaScale cung cấp các phương pháp lấy dữ liệu từ trang web này để sử dụng trong các bản mashup và các định dạng tiêu dùng khác. API REST IdeaScale là API RESTful. Nó dựa trên giao thức HTTP và hỗ trợ truyền dữ liệu định dạng JSON.

Long-Term Guidance

Hướng dẫn dài hạn

Cần hỗ trợ chiến lược? Nhóm dịch vụ của IdeaScale có thể làm việc để đào tạo các nhà lãnh đạo, nhóm đổi mới hoặc toàn bộ cộng đồng của bạn. Hãy đặt lịch tư vấn ngay hôm nay.

Tìm giải pháp cho những thách thức lớn nhất của bạn và cùng tạo dựng tương lai.