Idea Ownership

Quyền sở hữu ý tưởng

Cho phép các tác giả ý tưởng và các doanh nhân mới nổi quản lý các ý tưởng thông qua quá trình phát triển ý tưởng hoặc phân công các nhà lãnh đạo có liên quan.

Cost & Value Estimation

Ước tính chi phí và giá trị

Chỉ định chi phí và lợi nhuận tiềm năng cho những ý tưởng đầy hứa hẹn bằng cách mời đám đông hoặc các chuyên gia ước tính giá trị của từng ý tưởng.

concept celection Idea portfolio

Trình tạo đề xuất

Xây dựng bất kỳ ý tưởng nào thành một đề xuất thuyết phục bằng cách đặt các câu hỏi bổ sung bằng cách sử dụng các mẫu hiện có như CO-STAR hoặc canvas mô hình kinh doanh hoặc tạo một đề xuất riêng.

Privacy Tools

Công cụ bảo mật

Kiểm soát khả năng hiển thị và sự tham gia cho mọi giai đoạn của vòng đời phát triển ý tưởng.

project planning

Kinh phí

Cho phép những người ra quyết định phân bổ ngân sách cho những ý tưởng hứa hẹn hoặc cho phép bất kỳ ai trong đám đông có khả năng “đấu thầu” các ý tưởng trong các thị trường thử nghiệm này bằng cách phân bổ ngân sách.

Tìm giải pháp cho những thách thức lớn nhất của bạn và cùng tạo dựng tương lai.