Các thành viên trong nhóm đã tham giaTrong bối cảnh phát triển nhanh chóng ngày nay, các tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc đổi mới và thích ứng với môi trường thay đổi. Sách trắng này đi sâu vào sáu nghiên cứu điển hình thể hiện sức mạnh của nền tảng quản lý ý tưởng trong việc thúc đẩy đổi mới và gắn kết trong các tổ chức khác nhau.

Please provide your email to download your content

Launch Your IdeaScale Community Today!