Cuốn sách bài tập này là một phần trong loạt bài được thiết kế để hướng dẫn bạn cách tạo một chương trình đổi mới dựa trên nguồn lực từ cộng đồng. Trong cuốn sách bài tập Định hình bức tranh lớn này, bạn sẽ có thể:

  • Cộng tác với lãnh đạo và các bên liên quan chính để đặt ra các mục tiêu của tổ chức.
  • Xác định số liệu thành công.
  • Xây dựng và tinh chỉnh tuyên bố vấn đề của bạn để đi đến một vấn đề rõ ràng cần giải quyết.
  • Xác định cộng đồng người tham gia và người giải quyết của bạn.

Please provide your email to download your content

Launch Your IdeaScale Community Today!