Đổi mới trong trải nghiệm khách hàng

IdeaScale hợp tác với những người bắt đầu hành trình đổi mới, những người theo dõi nhanh và những nhà đổi mới từng đoạt giải thưởng trên tất cả các lĩnh vực.

Đổi mới trong trải nghiệm khách hàng

Được các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tin cậy

Vesta
NIH
Nascar
Dược phẩm Janssen
Cách thống nhất
Đi pro
Trí sức khỏe
Freddie Mac
Grant Thornton
Pfizer
Khối H&H
UAB
Đại học New York
đại học Yale
Davidson
Đại học Columbia
Giải pháp cho doanh nghiệp
Nasa
Cisco
Thanh màu xám
AAA
SNP
Liên minh tín dụng Colorado
Y tế ven biển Vancouver
Bại não
Liên minh tín dụng Sunshine Coast
Thomson Reuters
Làm cho tất cả tiếng nói đều có giá trị
Bác sĩ không biên giới
Wolters Kluwer

Các công ty đã đạt được kết quả với chúng tôi